ΨΗΦΙΣΜΑ - RESOLUTION

Posted in Ανακοινώσεις

Καλούμε όλα τα μέλη, φίλους και υποστηρικτές του αγώνα μας, όπως υπογράψουν το ψήφισμα είτε σε ηλεκτρονική μορφή πατώντας εδώ είτε σε έντυπη μορφή κατεβάζoντας το έντυπο εδώ.

All our members, friends and supporters are welcome to sign the resolution either electronically by pressing here, or in paper form by downloading the resolution here and signing it.