Σύνδεσμος Καταθετών Λαϊκής Τράπεζας

Posted in Σύνδεσμος

Ο σκοπός ύπαρξης του συνδέσμου καταθετών της Λαϊκής τράπεζας είναι η ανάκτηση των κλεμμένων περιουσιών που ήταν αποτέλεσμα των καθ’ όλα παράνομων ενεργειών αυτών που αποφάσισαν τη κλοπή

SYKALA was founded in order to reclaim the money which was stolen as a result of the profoundly illegal actions of those who decided to steal it

SYKALA была основана для того, чтобы вернуть деньги, которые были украдены в результате глубоко незаконными действиями тех, кто решил украсть их

Παρουσίαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου - General Assembly Presentation - Общая презентация

Παρουσίαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου
Presentation of the General Assembly of the Association
Общая презентация совещание